домоуправител

Какво да предприемем, когато съседът ни наводнява?

Професионалния домоуправител трябва да ни съдейства при посещение в дома на съседа, за да установим заедно причината за теча. Тя може да е във водопроводната система, която е обща част. Но може да е и резултат от употреба или лоша поддръжка на собствеността му. В първия случай в покриването на разходите по ремонта участват всички собственици съразмерно дела им в общите части след решение на Общото събрание. В случай, че щетите са нанесени по невнимание или повреда причинена от ползвателя на обекта ремонтът следва да се извърши от съседа изцяло за негова сметка. Ако не достигнем до консенсус, единствената възможност, която имаме е, да потърсим правата си по исков ред. Освен това може да му бъде наложена глоба от управителя в размер до 60 лева в полза на етажната собственост за неизпълнение на задълженията му.

Какво да правим когато някой завзема общите части?

Всеки от етажната собственост може да използва общите части от сградата според тяхното предназначение, стига само с това да не пречи на другите обитатели да ги използват или да не пречи на правото им на използване на техните отделни помещения. Не може да се поставят вещи, строителни материали, леснозапалими опасни вещества, отпадъци и други предмети на стълбищните площадки, стълбите и други места за общо ползване. Използването на общи части от сградата става въз основа на решение на Общото събрание при условия и по ред, установени с Правилника за вътрешния ред в етажната собственост. Отдаването под наем на помещения, рекламни полета, складове и т.н. се извършва по решение на общото събрание на собствениците от домоуправител с договор. В случай, че някой завзема общи части, без да е спазено горното решение, може да му бъде наложена глоба от управителя. Етажната собственост може да защити правата си и по съдебен ред, за което е необходимо решение на общото събрание и упълномощаване на управителя или друго лице за извършване на необходимите процесуални действия.

Паркирането – какви са правилата ?

Ако етажната собственост притежава двор, Общото събрание на собствениците урежда с Правилника или със свое нарочно решение реда за паркиране и използване на двора. Когато сградата  не разполага с места за паркиране, може да се пристъпи към следното: Да се паркира на прилежащите паркинги към блоковете, а ако живеем в централната градска част е възможно надлъжно паркиране с две странични колела върху тротоарите, където това е означено. В тези случаи разстоянието до сградата трябва да бъде най-малко на 1,5 метра, за да могат да преминават свободно пешеходците. Ако сградата, в която живеем, попада в “синя зона”, тогава в часовете от 8,30 ч. до 18,30 ч. през седмицата и от 9,00 ч.до 14,00 ч. в събота може да се паркира срещу заплатени талони, а извън тези часови пояси и в неделя – свободно.

Източник: https://domoupravaplovdiv.com/какви-проблеми-възникват-между-съсед/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like