ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Какви права ни дава закона за Управление на Етажна собственост

Често пъти между съседи възникват спорове за плащането на сметки, за ремонти примерно на асансьор или покрив и т.н. Нужно е всеки да знае какви права има по закон, за да може животът в етажната собственост да протича по-гладко и спокойно.

Относно ремонтите нужни за поддържането на етажната собственост

Съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) всяка етажна собственост има задължение да учреди фонд „Ремонт и обновяване”, в който всеки собственик прави ежемесечни вноски, които са не по-малки от 1% от минималната работна заплата. Така, когато изникне нужда от ремонт ще има вече готови средства за неговото заплащане.
Освобождаване от неплащане на вноски
Ако някой собственик живее в имота си по-малко от 30 дни годишно има право да бъде освободен от вноски за поддържане на етажната собственост (сметки за ток, вода, почистване), но не и тези във фонд „Ремонт и обновяване”.
Децата до 6 год. също са освободени от плащането на вноски.
Ако някой собственик отсъства повече от 30 дни, следва да подаде молба до управителя и с решение на Общото събрание могат да плащат само 50% от разходите за поддържане и управление на етажна собственост.

Относно домашните любимци

Всеки собственик на куче е длъжен да плаща такса в размер приетата за един собственик или ползвател.

При проблеми със съседите

Какво да правим със съседи, които постоянно вдигат шум, пускат високо музика и не се вслушват в молбите да престанат. В ЗУЕС има административно-наказателни разпоредби, а също е описан редът, по който собствениците следва да бъдат наказвани от управителя, наказвани, ако не спазват закона и не изпълняват задълженията си. При екстремни случаи на неспазването на вътрешния ред, собственици (обитатели) могат дори да бъдат изваждани от етажната собственост.
Извършен ремонт със собствени средства
Ако собственик или ползвател извърши необходимия ремонт със собствени средства, материали или труд, дори той да е бил без решение на общото събрание, то по-късно с решение на ОС тези средства, след представянето на документи, може да му бъдат възстановени или да му се приспаднат от вноските, които дължи за поддръжката на общите части.

За хора с увреждания

Ако в етажната собственост има човек с увреждане, то с решение на общото събрание може да се съберат средства или да се разреши на лицето с увреждане да създаде условия за улеснен достъп до входа на етажната собственост. Същото има право, след подаде молба и съответното одобрение на „лично синьо паркомясто” пред входа, до което има обозначителен знак с номера на колата, ползвана от лицето с увреждания.

Други права

Всеки собственик (ползвател) има право да поиска отмяна на решение на общото събрание, ако сметне, че то е незаконосъобразно. Това става чрез подаване в 30 дневен срок на молба до районния съд по местонахождение на етажната собственост.
Всеки собственик (ползвател) има право на глас при вземането на решения на общото събрание на етажната собственост. В случай на отсъствие, той може да бъде представен от упълномощен от него пълнолетен член на домакинството, който е вписан в книгата на етажната собственост.
Това накратко са някои от правата на собствениците (ползвателите) на етажната собственост, които спомагат за по-добрият съседски тон и доброто поддържане на общите части от етажната собственост.

ИЗТОЧНИК: https://supervhod.com/какви-права-ни-дава-закона-за-управлен/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like